Privacyverklaring


Ruben Onderhoud Ruben Onderhoud, gevestigd aan Kerklaan 68 2912CK Nieuwerkerk aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.rubenonderhoud.nl

Kerklaan 68

2912CK Nieuwerkerk aan den IJssel

rubenonderhoud@live.nl

+31610221663


Persoonsgegevens die wij verwerken

Ruben Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Soms foto's


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ruben Onderhoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Ruben Onderhoud verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rubenonderhoud@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Ruben Onderhoud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruben Onderhoud) tussen zit. Ruben Onderhoud gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Twinfield, Google Chrome, Internet Explorer en Windows 10.

Al deze computerprogramma’s of -systemen worden gebruikt voor de administratie verwerking van de facturen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ruben Onderhoud bewaart uw persoonsgegevens zodat mocht u in de toekomst een nieuwe opdracht voor ons hebt, wij deze gegevens paraat hebben voor het opmaken van een offerte of factuur. Tenzij u wilt dat wij uw gegevens verwijderen uit het administratieprogramma, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven en zullen wij uw gegevens verwijderen.

Soms maken wij foto's tijdens het opnemen van een offerte. Wij zullen ervoor zorgdragen dat deze foto's over het algemeen niet herleidbaar zijn tot personen of een adres. Helaas is dit niet altijd mogelijk. In het geval dat bv. een huis duidelijk herkenbaar is beeld is gebracht zullen wij deze foto een jaar na het maken verwijderen.

Daarnaast maken wij soms foto's voor, tijdens en na de werkzaamheden om deze eventueel op onze website te plaatsen met als doel een beeld te scheppen van onze werkzaamheden voor potentiele klanten. Hierbij geldt ook dat we ervoor zorgdragen dat deze foto's over het algemeen niet herleidbaar zijn tot personen of een adres. In ieder geval zullen wij uw schriftelijke toestemming vragen alvorens foto's op de computer en telefoon te bewaren en op de website te plaatsen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ruben Onderhoud verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruben Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruben Onderhoud gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruben Onderhoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rubenonderhoud@live.nl.


Ruben Onderhoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruben Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rubenonderhoud@live.nl
Nieuwerkerk aan den IJssel, 15-4-2018


www.rubenonderhoud.nl


rubenonderhoud@live.nl